fbpx
image

LIETUVOS KOMUNIKACIJOS ASOCIACIJOS ĮSTATAI

2022 05 30

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Lietuvos komunikacijos asociacija (toliau – LTKA) yra nepriklausoma, nepolitinė organizacija, vienijanti fizinius asmenis, dirbančius komunikacijos ir ryšių su visuomene srityje.
1.2. Oficialus LTKA pavadinimas yra Lietuvos komunikacijos asociacija, trumpinys – LTKA.
1.3. LTKA teisinė forma – asociacija.
1.4. LTKA yra juridinis asmuo, turintis savo balansą, antspaudą su savo pavadinimu ir atsiskaitomąją sąskaitą.
1.5. Vykdydama savo prievoles LTKA atsako visu jai priklausančiu turtu. LTKA neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už LTKA įsipareigojimus.
1.6. LTKA gali būti kitų organizacijų kolektyvinė narė.
1.7. LTKA veikia Lietuvos Respublikoje ir savo veiklą grindžia LR Konstitucija, LR asociacijų įstatymu, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais Įstatais.
1.8. LTKA įsteigta neribotam laikui.
1.9. LTKA finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2. Pagrindinės LTKA veiklos sritys ir rūšys bei tikslai ir uždaviniai

2.1. Pagrindinės LTKA veiklos sritys ir rūšys:
- Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
- Rinkos konjunktūros tyrimas;
- Viešosios nuomonės tyrimas;
- Konsultacinė verslo ir valdymo veikla;
- Verslo informacijos paieška ir pateikimas.
2.2. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:
- palaikyti aukštus komunikacijos ir ryšių su visuomene veiklos standartus;
- skatinti pasitikėjimą komunikacijos ir ryšių su visuomene specialistais bei LTKA; - telkti savo narius keistis informacija ir patirtimi apie savo darbą bei su juo susijusius klausimus; - teikti dalykinę ir kitokią pagalbą nariams;
- kelti komunikacijos ir ryšių su visuomene darbuotojų kvalifikaciją;
- teisės aktų nustatyta tvarka kaupti informacinę bazę apie fizinius ir juridinius asmenis, dirbančius komunikacijos ir ryšių su visuomene srityje.

3. Narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarka

3.1. LTKA veikloje dalyvauja LTKA nariai.
3.2. Nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys - pilnamečiai LR piliečiai ar (ir) užsieniečiai, nuolat gyvenantys LR, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:
3.2.1. baigę komunikacijos, ryšių su visuomene profesines studijas (arba studijuojantys);
3.2.2. turintys ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį komunikacijos, ryšių su visuomene srityje.
3.3. Stojimo ir nario mokesčių dydžius nustato Visuotinis narių susirinkimas. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarką atskiru dokumentu tvirtina Visuotinis narių susirinkimas.
3.4. Fizinis asmuo, norintis tapti LTKA nariu, turi pateikti Tarybai prašymą. Asmuo tampa LTKA nariu, jei atitinka nariams keliamus reikalavimus ir iki nurodytos datos sumoka Visuotinio narių susirinkimo nustatytą nario mokestį. Ar asmuo atitinka LTKA nariams keliamus reikalavimus sprendžia Taryba. Narystė yra fizinio asmens, ji negali būti perleidžiama kitam asmeniui.
3.5. Jei narys nesilaiko šių įstatų ir / arba LTKA etikos kodekso, Taryba turi teisę pašalinti jį iš LTKA. 3.6. Kiekvienas LTKA narys gali bet kada išstoti iš LTKA, pateikęs prašymą Tarybai. Nario mokesčiai ar kitos LTKA perduotos lėšos ar turtas negrąžinami.
3.7. Iš LTKA išstojęs narys gali bet kada j ją sugrįžti, jei tam pritaria Taryba ir narys atitinka visus naujiems nariams keliamus reikalavimus.

4. LTKA narių teisės

4.1. LTKA nariai dalyvauja ir balsuoja LTKA Visuotiniame narių susirinkime.
4.2. Nariai turi teisę būti renkami į Tarybą ir kitus LTKA valdymo organus.
4.3. LTKA nariai turi teisę gauti visą informaciją, susijusią su LTKA veikla.
4.4. LTKA nariai turi teisę dalyvauti visuose LTKA organizuojamuose renginiuose ir programose. 4.5. LTKA nariai turi teisę remti LTKA veiklą tiksliniais įnašais.
4.6. LTKA nariai turi teisę naudotis LTKA paslaugomis, nariams suteikiamomis nuolaidomis bei kitomis galimybėmis, kurias suteikia narystė LTKA.
4.7. LTKA nariai turi teisę laisvai išstoti iš LTKA.
4.8. LTKA nariai turi kitas teisės aktuose numatytas teises.

5. LTKA narių pareigos

5.1. LTKA nariai privalo laikytis LTKA Įstatų ir LTKA Etikos kodekso.
5.2. LTKA nariai privalo padėti įgyvendinti LTKA tikslus ir uždavinius.
5.3. LTKA nariai privalo laiku mokėti nario mokestį.
5.4. LTKA nariai turi aktyviai dalyvauti LTKA veikloje.

6. Filialų ir atstovybių steigimas

6.1. Teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatyta tvarka gali būti steigiamas LTKA filialas ar atstovybė. Pasiūlymą steigti filialą ar atstovybę Visuotiniam narių susirinkimui pateikia Taryba. LTKA filialas ar atstovybė laikomi įsteigtais tada, kai LTKA įstatuose nustatyta tvarka Visuotinis narių susirinkimas priima sprendimą įsteigti filialą ar atstovybę, išrenka valdymo organus, patvirtina jų nuostatus ir jie įregistruojami įstatymų nustatyta tvarka. Toks filialas ar atstovybė tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Tarybai bei Visuotiniam narių susirinkimui. Filialo ar atstovybės veiklą gali nutraukti Visuotinis narių susirinkimas. Jeigu filialas ar atstovybė turėjo turto ar lėšų, atsiskaičius įstatymų numatyta tvarka, likę lėšos ar turtas atitenka LTKA.

7. LTKA organai

7.1. LTKA įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. 7.2. LTKA organai yra: Visuotinis narių susirinkimas, Taryba ir Direktorius.
7.2.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias LTKA organas.
7.2.2. Eilinis Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus ir ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos Tarybos sprendimu. Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip po 2 mėnesių nuo dienos, kai to raštu pareikalauja ne mažiau kaip penktadalis (1/5) LTKA narių, arba jei tokį sprendimą priima Taryba. Tiksli susirinkimo vieta ir data ne vėliau kaip prieš mėnesį pranešama visiems LTKA nariams.
7.2.3. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė LTKA narių. Sprendimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Nutarimui dėl LTKA Įstatų, LTKA reorganizavimo ar likvidavimo priimti reikia ne mažiau kaip dviejų trečdalių (2/3) susirinkime dalyvaujančių narių balsų. 7.2.4. Jei susirinkime nėra kvorumo, tai ne vėliau kaip po 30 dienų turi būti dar kartą sušauktas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas. Jis turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek narių dalyvavo pakartotiniame susirinkime. Tiksli pakartotinio susirinkimo vieta ir data ne vėliau kaip prieš 14 dienų pranešama visiems LTKA nariams. 7.2.5. Visuotinis narių susirinkimas gali vykti ir el. būdu, apklausiant visus LTKA narius. 7.2.6. Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklauso:
- priimti, keisti ir pildyti Įstatus;
- priimti, keisti ir pildyti LTKA etikos kodeksą;
- nustatyti LTKA tikslus ir uždavinius;
- rinkti Tarybos narius ir juos atšaukti;
- nustatyti stojimo ir nario mokesčio dydžius ir jų mokėjimo tvarką;
- priimti sprendimą steigti kitus juridinius asmenis, visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba įstatymų numatyta tvarka;
- tvirtinti metinę LTKA veiklos ir finansinę ataskaitą;
- steigti ir likviduoti filialus ar atstovybes;
- Tarybos teikimu priima sprendimą dėl LTKA tapimo kitų organizacijų kolektyvine nare; - priimti sprendimą reorganizuoti ir likviduoti LTKA
- priimti sprendimą dėl LTKA metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę.
7.3. Kolegialus valdymo organas - Taryba.
7.3.1. Tarybą iš septynių narių dvejų metų kadencijai renka Visuotinis narių susirinkimas. Taryba atskaitinga Visuotiniam narių susirinkimui.
7.3.2. Taryba iš savo narių išrenka Tarybos pirmininką ir vieną Tarybos pirmininko pavaduotoją. Taryba gali juos atšaukti balsų dauguma, jie taip pat gali atsistatydinti.
7.3.3. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių (t. y. bent 4 (keturi) Tarybos nariai) Sprendimas yra laikomas priimtu, jeigu už jo priėmimą balsavo daugiau kaip pusė Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas. Jei Tarybos pirmininko nėra ar jis nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu.
7.3.4. Tarybos posėdžių šaukimo iniciatyvą turi Tarybos pirmininkas, taip pat Tarybos narių dauguma.
7.3.5. Tarybos kompetencija:
- vykdo visas administracines funkcijas;
- vykdo Visuotinio narių susirinkimo sprendimus;
- koordinuoja narių veiklą;
- nustato kriterijus narystės kategorijoms;
- priima naujus LTKA narius;
- prižiūri, ar laikomasi LTKA etikos kodekso;
- rūpinasi asociacijos lėšų kaupimu ir administravimu, sprendžia tikslingo jų panaudojimo klausimus; - skiria, atleidžia (atšaukia) LTKA vienasmenį valdymo organą – Direktorių;
- priima į darbą ir iš jo atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
- priima sprendimą keisti buveinę;
- atsiskaito už LTKA veiklą visuotiniam narių susirinkimui.
7.4. Tarybos pirmininko pavaduotojas vadovauja jo veiklos sričiai priskirtų programų ir projektų kūrimui bei įgyvendinimui, pavaduoja Tarybos pirmininką šiam negalint eiti pareigų.
7.5. Tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas bei kiti Tarybos nariai LTKA dirba visuomeniniais pagrindais. 7.6. LTKA direktorius yra vienasmenis valdymo organas. LTKA direktorių skiria ir atšaukia (atleidžia) Taryba balsų dauguma.
7.7. Direktoriaus kompetencija:
- atstovauja LTKA, jos vardu sudarinėja sandorius (pvz., sutartis), atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose, atlieka kitus juridinius veiksmus;
- sudaro narių sąrašus;
- Tarybos pavedimu vykdo kasdienius organizacinius darbus;
- pasirašo finansinius dokumentus;
- atsiskaito už veiklą Tarybai;
- atsako už duomenų, nurodytų Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registrui; - atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
- atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir visuotiniam narių susirinkimui; - atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir auditoriaus išvados (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos paskelbimą asociacijos interneto svetainėje, jeigu asociacija ją turi;
- atsako už sąlygų tretiesiems asmenims susipažinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metine ataskaita asociacijos buveinėje sudarymą;
- atsako už viešos informacijos paskelbimą;
- atsako už savanoriškos veiklos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka organizavimą.

8. LTKA turtas, lėšos ir pajamų šaltiniai

8.1. LTKA nuosavybės teise gali priklausyti piniginės lėšos, pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas turtas, įsigytas už LTKA lėšas ar kitu teisėtu būdu, reikalingas vykdyti Įstatuose numatytai veiklai.
8.2. Pajamų šaltiniai:
- narių stojamieji, metiniai mokesčiai, tiksliniai įnašai;
- valstybinių įstaigų, privačių įmonių ir visuomeninių organizacijų tiksliniai įnašai; - fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos, turtas, labdara;
- pajamos iš rengiamų renginių: dalyvių mokesčių, reklamos ir pan.;
- pajamos iš reklamos LTKA priklausančiose visuomenės informavimo priemonėse, interneto tinklapiuose;
- pajamos iš nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie savo sumokėto pajamų mokesčio dalį perveda LTKA Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
- pajamos iš projektų rengimo;
- palikimai, pagal testamentą tenkantys LTKA;
- atskaitymai iš LTKA įsteigtų įmonių pelno;
- kredito įstaigų palūkanos, mokamos už saugomas lėšas;
- Lietuvos ir užsienio paramos fondų skirtos lėšos;
- pajamos už konsultavimą;
- tarptautinių programų skirtos lėšos;
- kitos teisėtai gautos lėšos.
8.3. LTKA lėšos yra skiriamos:
- etatinių LTKA darbuotojų darbo užmokesčiui;
- seminarų, konferencijų, kitų LTKA programų ir projektų organizavimui;
- LTKA svečių priėmimui ir narių komandiruočių išlaidoms padengti;
- būstinės nuomos, inventoriaus įsigijimo ir išlaikymo išlaidoms padengti;
- kitai šiuose įstatuose numatytai LTKA veiklai finansuoti.

9. Finansinės veiklos kontrolė

9.1. LTKA finansinė veiklos ataskaitą tikrina revizorius, kurį renka Visuotinis narių susirinkimas vieneriems metams.
9.2. Revizorius privalo:
- tikrinti LTKA metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus; - Visuotinio narių susirinkimo ar Tarybos pavedimu atlikti finansinius buhalterinius patikrinimus; - artimiausiame Visuotiniame susirinkime arba Tarybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
- Visuotiniame narių susirinkime pateikti LTKA metų finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.
9.3. Taryba privalo pateikti Revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
9.4. Revizorius teisės aktų numatyta tvarka atsako, jei nuslepia LTKA veikloje padalytus pažeidimus. 9.5. Valstybės kontrolė tikrina, kaip naudojamos iš valstybinių institucijų gautos lėšos. LTKA finansinę veiklą, susijusią su mokesčių mokėjimu, kontroliuoja Valstybinė mokesčių inspekcija.

10. LTKA įstatų pakeitimas ir papildymas

10.1. LTKA įstatai keičiami ar papildomi Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
10.2. Pateikti LTKA įstatų pakeitimo ir papildymo projektus turi teisę LTKA Visuotinis narių susirinkimas, Taryba ir/arba penktadalis (1/5) visų LTKA narių.
10.3. Visuotiniam narių susirinkimui ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma priėmus sprendimą pakeisti LTKA įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
10.4. LTKA įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja įregistravus juos VĮ Registrų centre.

11. LTKA reorganizavimas ir likvidavimas

11.1. Reorganizavimas:
11.1.1.LTKA gali būti reorganizuojama Visuotinio narių susirinkimo nutarimu arba teismo įstatymų nustatytais atvejais.
11.1.2. LTKA galima reorganizuoti jungimo arba skaidymo būdu.
11.1.3. Reorganizuojant LTKA įvertinamas LTKA turtas ir iki Visuotinio narių susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti LTKA reorganizavimą, raštu pateikiama išvada Tarybai.
11.1.4. Reorganizuotos LTKA teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizacijos veikiantys juridiniai asmenys. Teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus nustato Visuotinis narių susirinkimas. 11.2. Likvidavimas:
11.2.1. LTKA likvidavimo pagrindu gali būti:
- Visuotinio narių susirinkimo nutarimas;
- faktas, kad liko mažiau LTKA narių negu numatyta LR įstatymuose bei šiuose Įstatuose; - teismo sprendimas likviduoti LTKA už įstatymų numatytus teisės pažeidimus; - kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai.
11.2.2. Visuotinis narių susirinkimas, nutaręs likviduoti LTKA, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Paskyrus likvidatorių, LTKA įgyja likviduojamos i LTKA statusą: valdymo organai netenka įgaliojimų, jų funkcijas atlieka likvidatorius. 11.2.3. LTKA likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti LTKA, grąžinti pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.
11.2.4. Jei LTKA lieka mažiau narių, negu nustatyta LR įstatymuose, likę nariai likviduoja LTKA, praneša juridinių asmenų registrui apie LTKA veiklos pabaigą, išregistruoja LTKA, grąžina pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.
11.2.5. Likviduojant LTKA, jos turtas ir lėšos, likę sumokėjus skolas ir pilnai atsiskaičius įstatymų numatyta tvarka, iki LTKA išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą dėl LTKA likvidavimo.
11.3. LTKA reorganizavimo ar likvidavimo atveju paskirtas atsakingas asmuo rūpinasi viešu šių faktų paskelbimu.

12. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija

12.1. LTKA nariams visi dokumentai ir informacija siunčiami el. laišku. Siunčiant el. laišku, papildomai (tačiau neprivalomai) gali būti skelbiama asociacijos svetainėje ir (arba) uždaroje narių Facebook grupėje.
12.2. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai, kiti pranešimai, su kuriais turi susipažinti nariai, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų po nutarimo priėmimo, jei teisės aktai nenustato kitaip.
12.3. Pranešimai ir skelbimai, kuriais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama vieša informacija, turi būti skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti likus ne trumpesniam kaip teisės aktų nustatytam terminui. LTKA vieši pranešimai papildomai skelbiami oficialiajame LTKA tinklapyje šių įstatų bei bei įstatymų nustatytais atvejais, terminais tvarka.

Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.
Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.