image

LIETUVOS KOMUNIKACIJOS ASOCIACIJOS ĮSTATAI

2018 m.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Lietuvos komunikacijos asociacija (toliau - LKA) yra nepriklausoma, nepolitinė organizacija, vienijanti fizinius asmenis, dirbančius komunikacijos ir ryšių su visuomene srityje.
1.2. Oficialus LKA pavadinimas yra Lietuvos komunikacijos asociacija, trumpinys - LKA.
1.3. LKA teisinė forma – asociacija.
1.4. LKA yra juridinis asmuo, turintis savo balansą, antspaudą su savo pavadinimu ir atsiskaitomąją sąskaitą.
1.5. Vykdydama savo prievoles LKA atsako visu jai priklausančiu turtu. LKA neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už LKA įsipareigojimus.
1.6. LKA gali būti kitų organizacijų kolektyvinė narė, jei taip nusprendžia LKA Taryba.
1.7. LKA veikia Lietuvos Respublikoje ir savo veiklą grindžia LR Konstitucija, LR asociacijų įstatymu, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais Įstatais.
1.8. LKA įsteigta neribotam laikui.
1.9. LKA finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2. Pagrindinės LKA veiklos sritys bei rūšys

2.1 .:74/13 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
74/13/10 Rinkos konjunktūros tyrimas;
74/13/20 Viešosios nuomonės tyrimas;
74/14 Konsultacinė verslo ir valdymo veikla;
74/14/10 Verslo informacijos paieška ir pateikimas.
2.2. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:
- palaikyti aukštus komunikacijos ir ryšių su visuomene veiklos standartus;
- skatinti pasitikėjimą komunikacijos ir ryšių su visuomene specialistais bei LKA;
- telkti savo narius keistis informacija ir patirtimi apie savo darbą bei su juo susijusius klausimus;
- teikti dalykinę ir kitokią pagalbą nariams;
- kelti komunikacijos ir ryšių su visuomene darbuotojų kvalifikaciją;
- kaupti informacinę bazę apie fizinius ir juridinius asmenis, dirbančius komunikacijos ir ryšių su visuomene srityje.

3. 3. Narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarka

3.1. LKA veikloje dalyvauja LKA nariai.
3.2. Nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, pilnamečiai LR piliečiai ar (ir) užsieniečiai, nuolat gyvenantys LR, turintys aukštąjį išsilavinimą ir / arba baigę komunikacijos, ryšių su visuomene profesines studijas (arba studijuojantys), ir ./ arba turintys ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį šioje arba ją atitinkančioje srityje.
3.3. Nustatytos šios narystės kategorijos: Narys ir Garbės narys.
3.4. Kriterijus narystės kategorijoms nustato Taryba, o stojimo ir nario mokesčių dydžius - Visuotinis narių susirinkimas.
3.5. Fizinis asmuo, norintis tapti LKA nariu, turi pateikti Tarybai prašymą. Asmuo tampa LKA nariu, jei atitinka nariams keliamus reikalavimus, tą patvirtinta Taryba, ir iki nurodytos datos sumoka Visuotinio narių susirinkimo nustatytą nario mokestį. Narystė yra fizinio asmens, ji negali būti perleidžiama kitam asmeniui.
3.6. Jei narys nesilaiko šių įstatų ir / arba LKA etikos kodekso, Taryba turi teisę pašalinti jį iš LKA.
3.7. Kiekvienas LKA narys gali bet kada išstoti iš LKA, pateikęs prašymą Tarybai. Nario mokesčiai ar kitai LKA perduotos lėšos ar turtas negrąžinami.
3.8. Iš LKA išstojęs narys gali bet kada j ją sugrįžti, jei tam pritaria Taryba ir narys atitinka visus naujiems nariams keliamus reikalavimus.

4. Narių teisės

4.1. LKA nariai dalyvauja LKA Visuotiniame narių susirinkime.
4.2. Nariai turi teisę būti renkami į Tarybą ir kitus LKA valdymo organus.
4.3. LKA nariai turi teisę gauti visą informaciją, susijusią su LKA veikla.
4.4. LKA nariai turi teisę dalyvauti visuose LKA organizuojamuose renginiuose ir programose.
4.5. LKA nariai turi teisę remti LKA veiklą tiksliniais įnašais.
4.6. LKA nariai turi teisę naudotis nariams suteikiamomis nuolaidomis bei kitomis galimybėmis, kurias suteikia narystė LKA.
4.7. LKA nariai turi teisę laisvai išstoti iš LKA.

5. LKA narių pareigos

5.1. LKA nariai privalo laikytis LKA Įstatų ir LKA Etikos kodekso. 
5.2. LKA nariai privalo padėti įgyvendinti LKA tikslus ir uždavinius.
5.3. LKA nariai privalo laiku mokėti nario mokestį.
5.4. LKA nariai turi aktyviai dalyvauti LKA veikloje.

6. Filialų ir atstovybių steigimas

6.1. Esant būtinybei gali būti steigiamas LKA filialas ar atstovybė kitame Lietuvos mieste/regione. Pasiūlymą steigti filialą ar atstovybę Visuotiniam narių susirinkimui pateikia Taryba. LKA filialas ar atstovybė laikomi įsteigtais tada, kai visuomeninės organizacijos įstatuose nustatyta tvarka Visuotinis narių susirinkimas priima sprendimą įsteigti filialą ar atstovybę ir jie įregistruojami įstatymų nustatyta tvarka. Toks filialas ar atstovybė tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Tarybai bei Visuotiniam narių susirinkimui. Filialo ar atstovybės veiklą gali nutraukti Visuotinis narių susirinkimas. Jeigu filialas ar atstovybė turėjo turto ar lėšų, atsiskaičius įstatymų numatyta tvarka, likę lėšos ar turtas atitenka LKA.

7. LKA organai

7.1. LKA įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
7.2. LKA organai yra: Visuotinis narių susirinkimas, Taryba ir Direktorius.
7.2.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias LKA organas.
7.2.2. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną (1) kartą per metus Tarybos sprendimu. Tiksli susirinkimo vieta ir data ne vėliau kaip prieš mėnesį pranešama visiems LKA nariams. Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip po mėnesio nuo dienos, kai to raštu pareikalauja ne mažiau kaip penktadalis (1/5) LKA narių, arba jei tokį sprendimą priima Taryba.
7.2.3. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė LKA narių. Sprendimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Nutarimui dėl LKA Įstatų, LKA reorganizavimo ar likvidavimo priimti reikia ne mažiau kaip dviejų trečdalių (2/3) susirinkime dalyvaujančių narių balsų
7.2.4. Jei susirinkime nėra kvorumo, tai ne vėliau kaip po 30 dienų turi būti dar kartą sušauktas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas. Jis turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek narių dalyvavo pakartotiniame susirinkime. Visuotinis narių susirinkimas gali vykti ir ei. būdu, apklausiant visus LKA narius.
7.2.5. Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklauso:
- priimti, keisti ir pildyti Įstatus;
- niistatyti LKA tikslus ir uždavinius;
- rinkti Tarybos narius ir juos atšaukti;
- nustatyti narystės kategorijas;
- nustatyti stojimo ir nario mokesčio dydžius ir jų mokėjimo tvarką;
- priimti sprendimą steigti kilus juridinius asmenis, visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba įstatymų numatyta tvarka;
- tvirtinti metinę LKA veiklos ir finansinę ataskaitą;
- steigti ir likviduoti filialus ar atstovybes;
- priimti sprendimą reorganizuoti ir likviduoti LKA.
7.3. Kolegialus valdymo organas - Taryba.
7.3.1. Tarybą iš septynių narių dvejų metų kadencijai renka Visuotinis narių susirinkimas. Taryba atskaitinga Visuotiniam narių susirinkimui.
7.3.2. Taryba pirmajame posėdyje iš savo narių išrenka Tarybos pirmininką ir vieną jo pasiūlytą Tarybos pirmininko pavaduotoją.
7.3.3. Tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo įgaliojimai tęsiasi dvejus metus.
7.3.4. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių, o priimami sprendimai teisėti, jeigu už juos balsavo ne mažiau kaip pusė dalyvaujančiųjų narių. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.
7.3.5. Tarybos posėdžių šaukimo iniciatyvą turi Tary bos pirmininkas, taip pat Tarybos nariai, jeigu daugiau kaip pusė jam pritaria.
7.3.6. Tarybos kompetencija:
- vykdo visas administracines funkcijas;
- vykdo Visuotinio narių susirinkimo sprendimus;
- koordinuoja narių veiklą;
- nustato kriterijus narystės kategorijoms;
- priima naujus LKA narius;
- prižiūri, ar laikomasi LKA etikos kodekso;
- rūpinasi lėšų kaupimu, sprendžia tikslingo jų panaudojimo klausimus;
- vykdo šiems įstatams neprieštaraujančią LKA veiklą.
7.4. Tarybos pirmininko pavaduotojas vadovauja jo veiklos sričiai priskirtų programų ir projektų kūrimui bei
2 
įgyvendinimui.
7.5. Tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas bei kiti Tarybos nariai LKA dirba vadovaujantį, organizacinį ar . koordinacinį darbą visuomeniniais pagrindais.
7.6. LKA direktorius:
- atstovauja LKA, jos vardu sudarinėja sutartis, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose, atlieka kitus juridinius
veiksmus;
- sudaro narių sąrašus;
- vykdo kasdienius organizacinius, administracinius darbus;
- pasirašo finansinius dokumentus;
- atsiskaito už LKA veiklą visuotiniam narių susirinkimui
- vykdo kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

8. LKA turtas, lėšos ir pajamų šaltiniai

8.1. LKA nuosavybės teise gali priklausyti piniginės lėšos, pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas turtas, įsigytas už LKA lėšas ar kitu teisėtu būdu, reikalingas vykdyti Įstatuose numatytai veiklai.
8.2. Pajamų šaltiniai:
- narių stojamieji, metiniai mokesčiai, tiksliniai įnašai;
- valstybinių įstaigų, privačių įmonių ir visuomeninių organizacijų tiksliniai įnašai;
- fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos, turtas, labdara;\
- pajamos iš rengiamų renginių: dalyvių mokesčių, reklamos ir pan.;
- pajamos iš reklamos LKA priklausančiose visuomenės informavimo priemonėse, interneto tinklapiuose;
- pajamos iš nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie savo sumokėto pajamų mokesčio dalį perveda LKA Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
- pajamos iš projektų rengimo;
- palikimai, pagal testamentą tenkantys LKA;
- atskaitymai iš LKA įsteigtų įmonių pelno;
- kredito įstaigų palūkanos, mokamos už saugomas lėšas;
- Lietuvos ir užsienio paramos fondų skirtos lėšos;
- pajamos už konsultavimą;
- tarptautinių programų skirtos lėšos;
- kitos teisėtai gautos lėšos.
8.3. LKA lėšos yra skiriamos:
- etatinių LKA darbuotojų darbo užmokesčiui;
- seminarų, konferencijų, kitų LKA programų ir projektų organizavimui;
- LKA svečių priėmimui ir narių komandiruočių išlaidoms padengti;
- būstinės nuomos, inventoriaus įsigijimo ir išlaikymo išlaidoms padengti;
- kitai šiuose įstatuose numatytai LKA veiklai finansuoti.

9. Finansinės veiklos kontrolė

9.1. LKA finansinė veiklos ataskaitą tikrina revizorius, kurį renka Visuotinis narių susirinkimas vieneriems metams.
9.2. Revizorius privalo:
- tikrinti LKA metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
- Visuotinio narių susirinkimo ar Tarybos pavedimu atlikti finansinius buhalterinius patikrinimus;
- artimiausiame Visuotiniame susirinkime arba Tarybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
- Visuotiniame narių susirinkime pateikti LKA metų finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.
9.3. Taryba privalo pateikti Revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
9.4. Revizorius Įstatymų numatyta tvarka atsako, jei nuslepia LKA veikloje padalytus pažeidimus.
9.5. Valstybės kontrolė tikrina, kaip naudojamos iš valstybinių institucijų gautos lėšos. LKA finansinę veiklą, susijusią su mokesčių mokėjimu, kontroliuoja Valstybinė mokesčių inspekcija.

10. Sąjungos įstatų pakeitimas ir papildymas

10.1. LKA įstatai keičiami ar papildomi Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
10.2. Pateikti LKA įstatų pakeitimo ir papildymo projektus turi teisę LKA Visuotinis narių susirinkimas, Taryba ir/arba penktadalis (1/5) visų LKA narių.
10.3. Visuotiniam narių susirinkimui ne mažesne kaip 2/3 balsų dauguma priėmus sprendimą pakeisti LKA įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
10.4. LKA įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja įregistravus juos VĮ Registrų centre.

11. Sąjungos reorganizavimas ir likvidavimas

11.1. Reorganizavimas:
11.1.1. LKA gali būti reorganizuojama tik Visuotinio narių susirinkimo nutarimu.
11.1.2. LKA galima reorganizuoti:
– jungiant su kitomis organizacijomis;
– skaidant į kelias organizacijas.
11.1.3. Reorganizuojant LKA įvertinamas LKA turtas ir iki Visuotinio narių susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti LKA reorganizavimą, raštu pateikiama išvada Tarybai.
11.1.4. Reorganizuotos LKA teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizacijos veikiančios
organizacijos. Teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus nustato Visuotinis narių susirinkimas.
11.2. Likvidavimas:
11.2.1. LKA likvidavimo pagrindu gali būti:
– Visuotinio narių susirinkimo nutarimas;
– faktas, kad liko mažiau LKA narių negu numatyta LR įstatymuose bei šiuose Įstatuose;
– teismo sprendimas likviduoti LKA už įstatymų numatytus teisės pažeidimus.
11.2.2. Visuotinis narių susirinkimas, nutaręs likviduoti LKA, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Paskyrus likvidatorių, LKA įgyja likviduojamos LKA statusą: valdymo organai netenka įgaliojimų, jų funkcijas atlieka likvidatorius.
11.2.3. LKA likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti LKA, grąžinti pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.
11.2.4. Jei LKA lieka mažiau narių, negu nustatyta LR Įstatymuose, likę nariai likviduoja LKA, praneša juridinių asmenų registrui apie LKA veiklos pabaigą, išregistruoja LKA, grąžina pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.
11.2.5. Likviduojant LKA, jos turtas ir lėšos, likę sumokėjus skolas ir pilnai atsiskaičius įstatymų numatyta tvarka, iki LKA išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą dėl LKA likvidavimo.
11.3. LKA reorganizavimo ar likvidavimo atveju paskirtas atsakingas asmuo rūpinasi viešu šių faktų paskelbimu.

12.Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija

12.1. LKA nariams visi dokumentai ir informacija siunčiami ei. laišku arba skelbiama kituose komunikacijos kanaluose.
12.2. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai, kiti pranešimai, su kuriais turi susipažinti nariai, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų po nutarimo priėmimo, jei įstatymai nenustato kitaip.
12.3. Pranešimai ir skelbimai, kuriais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama vieša informacija, turi būti skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti likus ne trumpesniam kaip teisės aktų nustatytam terminui
12.4. LKA vieši pranešimai skelbiami oficialiajame LKA tinklapyje šių (statų bei įstatymų nustatytais atvejais, terminais ir tvarka.

Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.
Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.